ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

ᴍᴀᴢᴅᴀ ꜰᴀᴍɪʟɪᴀ ᴡᴀɢᴏɴ(ꜰᴀ4ᴛᴠ) පුද්ගලික

3 months ago වාහන Kottawa   55 නැරඹුම්

₨380,000

  • d-4-big-0
  • d-4-big-1

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kottawa
මිල: ₨380,000

ᴍᴀᴢᴅᴀ ꜰᴀᴍɪʟɪᴀ ᴡᴀɢᴏɴ(ꜰᴀ4ᴛᴠ)

ʀᴇɢɪꜱᴛᴇʀᴇᴅ : 1988 (15-####)

1400ᴄᴄ ᴘᴇᴛʀᴏʟ

ᴏʀɪɢɪɴᴀʟ ᴄᴏɴᴅɪᴛɪᴏɴ

ᴀ/ᴄ
ꜰᴀᴍɪʟʏ ᴄᴀʀ ᴡɪᴛʜ ʙᴇꜱᴛ ʀᴜɴɴɪɴɢ ᴄᴏɴᴅɪᴛɪᴏɴ
ᴘʀɪᴄᴇ 380,000/=
ɢᴇɴᴜɪɴᴇ ʙᴜʏᴇʀꜱ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴍᴇ
????0710316481


 
Post Your Ad