ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

2 storied modern House fo sale at NUGEGODA පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Nugegoda   201 නැරඹුම්

₨42,000,000

  • 2-storied-modern-house-fo-sale-at-nugegoda-big-0
  • 2-storied-modern-house-fo-sale-at-nugegoda-big-1
  • 2-storied-modern-house-fo-sale-at-nugegoda-big-2
  • 2-storied-modern-house-fo-sale-at-nugegoda-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Nugegoda
මිල: ₨42,000,000

Well-designed 2 storied modern House fo sale at NUGEGODA 
Land Extent :- 8.8 Perches.
Floor area :- 3,760 Sq.Ft

4 Bedrooms (3 are Air-conditioned) – Ground floor 1 BR & First floor 3 BRs.
3 Bathrooms with Hot / Cold (2 Attached & 1 Common) – 1 on the Ground floor & 2 on the First floor. 
Spacious Living & Dining areas. 
The pantry consists of fitted cupboards, 5 Burner Hob & Cooker Hood.
Separate wet kitchen adjoining the pantry is also fitted with cabinets.
Utility room & Maids’ toilet.
TV Lounge & 2nd sitting area with balcony on the First floor.
Covered roof terrace.

Other features
• High roofing & ceiling to ensure great ventilation / heat prevention.
• Secure car porch with roller gate & additional access from the utility room.
• Installed high quality bathroom & electrical fittings.
• Superior quality timber used for doors, windows, pantry cupboards, stairway & ceiling. 
• Clear title documents readily available for Banking facilities.
Amenities :- All facilities (Banks, Supermarkets, Restaurants, Etc.,,)

PRICE .42 milion

0777322657


 
Post Your Ad