ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

210CM Table Floor Tripod For Phone Camera Ring Light Metal Stands Reflectors Photo Studio Video Flash Lighting Background NE003 පුද්ගලික

2 weeks ago Dos-deals Colombo 3   12 නැරඹුම්

₨4,700

  • 210cm-table-floor-tripod-for-phone-camera-ring-light-metal-stands-reflectors-photo-studio-video-flash-lighting-background-ne003-big-0
  • 210cm-table-floor-tripod-for-phone-camera-ring-light-metal-stands-reflectors-photo-studio-video-flash-lighting-background-ne003-big-1
  • 210cm-table-floor-tripod-for-phone-camera-ring-light-metal-stands-reflectors-photo-studio-video-flash-lighting-background-ne003-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 3
මිල: ₨4,700

Option B:Section Number : 2 Standard Load Bearing : 1KGProduct Material : Aluminum AlloyMaximum Height :50CMMinimum Height : 34CMFolding Height : 31CMWeight : 0.4KG  Rs. 3500

Option C:Section Number : 3 Standard Load Bearing : 2KGProduct Material : Aluminum AlloyMaximum Height :160CMMinimum Height : 56CMFolding Height : 55CMWeight : 0.62KG     Rs. 4200

Option D:Section Number : 3 Standard Load Bearing : 2KGProduct Material : Aluminum AlloyMaximum Height :210CMMinimum Height : 70CMFolding Height : 68CMWeight : 0.75KG Rs. 4700


 
Post Your Ad