ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

2m Light Stand Max Load to 3KG Tripod for Photo Studio Softbox Video Flash Reflector Lighting Background Stand CD05 Y2 පුද්ගලික

2 weeks ago Dos-deals Colombo 3   13 නැරඹුම්

₨3,500

  • 2m-light-stand-max-load-to-3kg-tripod-for-photo-studio-softbox-video-flash-reflector-lighting-background-stand-cd05-y2-big-0
  • 2m-light-stand-max-load-to-3kg-tripod-for-photo-studio-softbox-video-flash-reflector-lighting-background-stand-cd05-y2-big-1
  • 2m-light-stand-max-load-to-3kg-tripod-for-photo-studio-softbox-video-flash-reflector-lighting-background-stand-cd05-y2-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 3
මිල: ₨3,500

Colour Name: 2M Light stand x 1

The light stand(0.7m-2m) is constructed from aluminum alloy and has a two stage adjustable shaft and rubber feet. Original section diameter 22mm/19mm/16mm has upgrade to 25mm/22mm/19mm, giving it exceptional strength for heavy duty work. For simple storage and transport, the stand dismounting easily and is very lightweight to carry. Its solid locking capabilities ensure the safety of your lighting equipment when in use. Compliant with industry standards, this stand supports all major photo equipment including reflectors, softboxes, lights, umbrellas, backgrounds and more. It is a perfect stand both for studio and on-site use.

Features:
- Lightweight, fully adjustable and portable
- Ideal for studio photography & video shoots
- Maximum operation height:2000mm
- Folded height:660mm mini height:680mm
- Section diameter:25mm/22mm/19mm
- Maximum Load Capacity: 3.5 kg
- Weight: 1kg


 
Post Your Ad