ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Bee Honey(මී පැණි ) වෘත්තීය

3 months ago ආහාර සහ කෘෂිකර්මික Homagama   55 නැරඹුම්

₨2,000

  • bee-honey-big-0
  • bee-honey-big-1
  • bee-honey-big-2

5.0 stars

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Homagama
මිල: ₨2,000 මිල ගණන් කතා බහ කළ හැක

Pure Natural Bee Honey is now available to you from Senagro Bee Apiary

 Bottle 1 (750ml) = Rs.2000 / =

 1/2 bottle (375ml) = Rs.1000 / =

 Bottle 1/4 (180ml) = Rs.500 / =

 Bulk orders accepted.

 No.6 / 1, Galabandehena, Watareka Meegoda.

සුපිරිසිදු මී පැණි සෙනෙග්‍රෝ බිඟු උයන වෙතින් දැන් ඔබට

බොතල් 1(750ml) = Rs.2000/=

බොතල් 1/2 (375ml)= Rs.1000/=

බෝතල් 1/4 (180ml)= Rs.500/=

තොග ඇනවුම්  බාර ගැනේ.

නො.6/1,ගාලබැඳිහේන,වටරැක මීගොඩ.

ஹனி ஹனி இப்போது செனெக்ரோவின் தோட்டத்திலிருந்து உங்களுக்குக் கிடைக்கிறது

 பாட்டில் 1 (750 மிலி) = ரூ .2000 / =

 1/2 பாட்டில் (375 மிலி) = ரூ .1000 / =

 பாட்டில் 1/4 (180 மிலி) = ரூ .500 / =

 மொத்த ஆர்டர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.

 எண் 6/1, கலபந்தேஹேனா, வட்டாரேகா மீகோடா.


 

Anonymous 3 months ago

Pure genuine product! I recommend this!

Post Your Ad