ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

BMW E21 bumper (1975 - 1983) by stainless steel වෘත්තීය

1 year ago වාහන Ampara   188 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

BMW E21 bumper ( BMW E21 Stoßfänger ) by stainless steel (1975- 1983)

One set includes: 1 front bumper in 3parts and 2 pcs joining strips, 1 rear bumper in 3 parts and 2 pcs joiningstrips and mounting kit

The bumper is copied from the original in shape,size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Please see Video:

https://www.youtube.com/watch?v=ubliF53OlxA

The choice for your car: luxury - class          

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph,...BMW E21 bumper , BMWE21 Stoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables andchairs.

If you need bumpers classic car, pleasecontact

We can support for you: bumperautomobile.com, BMW E21 bumper , BMW E21 Stoßfänger

Email: [email protected]

Web: http://www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand BMW
Transmission Manual
Condition New
Model E21

 
Post Your Ad