ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Brand New 3BR House for Sale in Raja Mawatha, JaElaouse for Sale in Raja Mawatha, JaEla පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Ja-Ela   222 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ja-Ela
මිල: ₨12,500,000

Brand New 3BR House for Sale in Raja Mawatha, JaEla

Selling Price: Rs.12.5 Million

Call for More Details: 0713247845

12.5 Perches

1600 Sq.Ft.

3 Bedrooms

Master Bedroom with A/C

1 Bathroom

2 Car Porches

Pantry

Dining

Living Area

Spacious Veranda

Right Round Parapet Wall

Roller Gate & Side Gate

Enough Space (40Ft.*7Ft.) in the Backyard

Construction Commenced Dec 2018 & Completed August 2019

20Ft. Access Road

Additional Bathroom can be Provided in the Same Budget

If Required, Light Fittings & Pantry will be Done as per Customer Selection

Urgent Sale

No Brokers


 
Post Your Ad