ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Commercial building for Rent in Bambalapitiya වෘත්තීය

1 year ago ඉඩකඩම් Colombo 2   218 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 2
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Commercial building available for Rent Bambalapitiya with 7,500 sq.ft. Facing Galle Road close to Majestic city in Colombo 04, next to Holy Family Convent, Bambalapitya. Building comprises of 6 floors and ready to occupy. Building has been newly upgraded. There is a Mitsubishi 9 passenger elevator & standby generator, fire detection, Hose reels & fire hose recalls on each floor. There are 7 car parking slots and many more parking on parking bays and side roads as Galle Road is one way traffic no parking problem at all. 10 washrooms are available.

Expected rental for the building is 1.3 million (plus VAT & NBT) a month & 6 months refundable deposit

Mr. Vishan Senavirathna

0777 725619


 
Post Your Ad