ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Datsun Roadster Fairlady bumper (1962-1970) වෘත්තීය

1 year ago වාහන Ampara   173 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

DatsunRoadster Fairlady bumper (1962-1970) by stainless steel
One set includes: 1 front bumper, 1 rear bumper and 4 over riders and mountingkit.

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Please see Video:

https://www.youtube.com/watch?v=sPY4OYtlB-o&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=tGxVTo8bhIY

The choice for your car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph,... Datsun Roadster Fairlady bumper

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables andchairs.

If you need bumpers classic car, Pleasecontact

We can support for you: bumperautomobile.com, Datsun Roadster Fairlady bumper

Email: [email protected],

Web: www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Nissan
Transmission Manual
Condition New
Model Datsun Roadster Fairlady

 
Post Your Ad