ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Fully Furnished Air-Conditioned Apartment for Sale in Havelock Residencies පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Colombo 1   204 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 1
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Fully Furnished Air-Conditioned Apartment for Sale in 3rd floor of Havelock Residencies. This is a modern luxury apartment in Colombo 06. Consists with 3 bedrooms, 2 bathrooms, Servant room, Servant washroom, Kitchen with pantry, Balcony. Wonderful lightning and nice ventilation. Highly Residential Area, Fully Secured Place, Peaceful Environment and Neighborhood. Clear Deed – Title / COC.

Havelock Residencies is located just minutes of walk away from the appealing surrounds of one of Sri Lanka’s most vibrant cities. The highly residential neighborhood of the Apartment is situated in close proximity to all amenities such as Temples, Supermarkets, Hospitals, Schools, Cinemas and Restaurants.

- Parking

- 24 hours security

- Roof Top / Gym

- Fire extinguisher

- One stairway, Passengers Luxury Lifts

- Guardroom at entrance with 24 hours service

- Intercom system from apartment to security point

- Lighting protection system

- Ample space for function and recreation

- Wet riser as fire department requirements

- Top & bottom cupboard with mahogany timber

- Surveillance of CCTV camera system for common area & car park

Please contact Mrs. Rohini on 0777 209836 for more details

Mrs : Rohini 0777209836


 
Post Your Ad