ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Hotel Sun Breeze Rest & Restaurant for Sale in Kandalama Road, Dambulla පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Dambulla   232 නැරඹුම්

₨55,000,000

  • hotel-sun-breeze-rest-restaurant-for-sale-in-kandalama-road-dambulla-big-0
  • hotel-sun-breeze-rest-restaurant-for-sale-in-kandalama-road-dambulla-big-1
  • hotel-sun-breeze-rest-restaurant-for-sale-in-kandalama-road-dambulla-big-2
  • hotel-sun-breeze-rest-restaurant-for-sale-in-kandalama-road-dambulla-big-3
  • hotel-sun-breeze-rest-restaurant-for-sale-in-kandalama-road-dambulla-big-4
  • hotel-sun-breeze-rest-restaurant-for-sale-in-kandalama-road-dambulla-big-5
  • hotel-sun-breeze-rest-restaurant-for-sale-in-kandalama-road-dambulla-big-6
  • hotel-sun-breeze-rest-restaurant-for-sale-in-kandalama-road-dambulla-big-7
  • hotel-sun-breeze-rest-restaurant-for-sale-in-kandalama-road-dambulla-big-8

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Dambulla
මිල: ₨55,000,000

Hotel Sun Breeze Rest & Restaurant for Sale in Kandalama Road, Dambulla

Selling Price: Rs.55 Million

Call for More Details: 0713247845

11 Acres & 6 Perches of Land

11 Bedrooms with Attached Bathrooms

Toursit Board Approved

Swimming Pool

Sinnakkara Deed

Mountain View & Garden View from the Rooms

Spacable Parking Area

600m to The Golden Temple

2.2km to The Dambulla Main Bus Station

22.5km to Minneriya National Park

Urgent Sale

No Brokers


 
Post Your Ad