ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sell පුද්ගලික

3 months ago ඉඩකඩම් Wattala   47 නැරඹුම්

₨25,000,000

  • house-for-sell-big-0
  • house-for-sell-big-1
  • house-for-sell-big-2
  • house-for-sell-big-3
  • house-for-sell-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Wattala
මිල: ₨25,000,000

ᴡᴀᴛᴛᴀʟᴀ ɴɪᴍᴀʟᴀᴍᴀʀɪʏᴀ ᴍᴀᴡᴀᴛᴛᴀ 18 ᴘᴇʀᴄʜᴇs ᴡɪᴛʜ 2 sᴛᴏʀɪᴇs ʜᴏᴜsᴇ, ᴄʟᴏsᴇ ʙʏ 107 ʜᴇɴᴅᴀʟᴀ ʙᴜs ʀᴏᴀᴅ, ʜɪɢʜ ʀᴇsɪᴅᴇɴᴛɪᴀʟ ᴀʀᴇᴀ, 3,4 ᴠᴇʜɪᴄʟᴇ ᴘᴀʀᴋ ᴀᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ, ʙɪɢ ɢᴀʀᴅᴇɴ, ᴀᴍᴏᴜɴᴛ 25ᴍɪʟʟɪᴏɴ, ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴀᴅʀɪᴀɴ, 0776076122


 
Post Your Ad