ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Mercedes Ponton 220S W180 W105 W128 bumper (1954-1960) වෘත්තීය

1 year ago වාහන Ampara   181 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

MercedesPonton 220S W105 W180 W128 models 220A, 220S, 220SE, 219 bumper  (Mercedes Ponton220S Stoßfänger) 1954-1960 by stainless steel

One set include: 

One front bumper in 3 parts and 2 overriders

One rear bumper in 3 parts and 2 overriders

Mounting kit: bolts, nuts.

Link Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=6dF2YgxkRiw

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Thechoice for your car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph,... Mercedes 220S bumper , Mercedes Ponton 220S Stoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables andchairs.

If you need bumpers classic car, pleasecontact.

We can support for you: bumperautomobile.com, Mercedes 220S bumper , Mercedes Ponton220S Stoßfänger

Email: [email protected],

Website:http://bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Mercedes
Transmission Manual
Condition New
Model 220S

 
Post Your Ad