ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Mercedes Ponton W120 W121 models 180B, 180C, 180DB bumper වෘත්තීය

1 year ago වාහන Ampara   207 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Mercedes W120 W121 models 180B, 180C,180DB, 180DC, 190B, 190DB bumper (Mercedes-Benz 180 190 Ponton W120/W121stoßfänger) stainlesssteel (1959-1962)

One set include:

1 front bumper in 2 parts, 2 over ridersand trim.

1 rear bumper in 2 parts, 2 over ridersand trim,

Mouting kit ( bolts, nuts )

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Thechoice for your car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph,... Mercedes-Benz 180 190 PontonW120/W121, Mercedes-Benz 180 190 Ponton W120/W121 stoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables andchairs.

If you need bumpers classic car, Please contact

We can support for you: bumperautomobile.com,Mercedes-Benz 180 190 Ponton W120/W121, Mercedes-Benz 180 190 Ponton W120/W121stoßfänger

Email: [email protected],

Website:http://bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Mercedes
Transmission Manual
Condition New

 
Post Your Ad