ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Mercedes W107 R107 bumper by stainless steel වෘත්තීය

1 year ago වාහන Ampara   197 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Mercedes W107 Chrome bumper Euro type ( MercedesW107 Chrom Stoßfänger) models R107,280SL, 380SL, 450SL by stainlesssteel

One setbumpers include

Frontbumper:

Stainless steel Chrome bumper: 3 parts 

Steel Chrome bumper: 2 parts

Steel bracket Euro bumper: 4 parts or Steel bracket USA bumper: 4 parts.

Rubber: 3 parts

Mounting kit

Rearbumper:

Stainless steel Chrome bumper: 5 parts

Steel Chrome bumper: 6 parts

Rubber: 1 part

Mounting kit

Pleasespecify your car type when ordering

Please see video of Mercedes W107 Euro bumper Chrome stainlesssteel:
https://www.youtube.com/watch?v=Q73_vgaEzYE&feature=share

Bumperare made of one the best solid stainless steel SAE 304 which never gets rusty,1.5-2mm thickness and inside is painted 3 layers. Finally, adding a layer ofChrome will make the gloss shine forever.

The choice for your car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph.... Mercedes W107 bumper,  MercedesW107 Stoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables andchairs.

If you need bumpers classic car, Please contact

We can support for you: bumperautomobile.com, Mercedes W107 bumper, Mercedes W107Stoßfänger

Email: [email protected]

 Web: http://www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Mercedes
Transmission Manual
Condition New
Model W107

 
Post Your Ad