ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Opel GT bumper (1968–1973) in stainless steel වෘත්තීය

1 year ago වාහන Ampara   214 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Opel GT bumper ( Opel GT Stoßfänger ) stainless steel(1968–1973)
One set includes: 1 front bumper, 2 halves rear bumpers, 4 overrides andmounting kit

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Please see Video below:

https://www.youtube.com/watch?v=EHpaHhjpse4&t=10s

The choice for your car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph.... Opel GT bumper, Opel GTStoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables and chairs.

If you need bumpers classic car, pleasecontact.

We can support for you: bumperautomobile.com, Opel GTbumper, Opel GT Stoßfänger

Email: [email protected],

Web: www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Opel
Transmission Manual
Condition New
Model GT

 
Post Your Ad