ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Tamil Translation පුද්ගලික

11 months ago සේවා Colombo 10   100 නැරඹුම්

₨300

  • tamil-translation-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 10
මිල: ₨300

සිංහල හා ඉංග්‍රිසි භාෂාවෙන් ඇති ලිපි ලේකන දමිල භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීම හා දමිල භාෂාවෙන් ඇති ලිපිලේකන සිංහල හෝ ඉංග්‍රිසි භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීම. 

ඉංග්‍රිසි භාෂාවෙන් ඇති ලිපි ලේකන සිංහලට පරිවර්තනය කිරීම. 

සිංහල භාෂාවෙන් ඇති ලිපි ලේකනඉංග්‍රිසිට පරිවර්තනය කිරීම. 


 
Post Your Ad