ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Volvo PV Duett Kombi bumper kit (1953-1969) වෘත්තීය

1 year ago වාහන Ampara   167 නැරඹුම්

₨1

  • volvo-pv-duett-kombi-bumper-kit-1953-1969-big-0
  • volvo-pv-duett-kombi-bumper-kit-1953-1969-big-1
  • volvo-pv-duett-kombi-bumper-kit-1953-1969-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Volvo PV DuettKombi bumper ( Volvo PV Duett Kombi Stoßfänger ) stainless steel (1953-1969)

One set include: 1 front bumper in 3 parts, 2 overriders , 2 rear cornerbumpers and mouting kit.

The bumper is copied from the original in shape, sizeand is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainless steel (it neverrust, even at different temperatures), After the bumper is finished, it ispolished to high gloss. It looks like chrome. The inside of the bumper ispainted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Please see Video below:

https://www.youtube.com/watch?v=om_VphYGXVg

The choice for your car: luxury – class

The current bumper models we have: Mercedes, Datsun,BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph,...Volvo PV Duett Kombi bumper, Volvo PV Duett Kombi Stoßfänger

More than that, we always want to work towardsdeveloping more new models. So we are searching for samples from any customerswho can cooperate with us to expand some kinds of products in stainless steelsuch as bumpers, trims, plate number frames...for classic cars.

If you need bumpers classic car, Pleasecontact Us

We can support for you:bumperautomobile.com, Volvo PV Duett Kombi bumper,Volvo PV Duett Kombi Stoßfänger

Email: [email protected],

Web: www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Other
Transmission Manual
Condition New
Model Volvo PV Duett Kombi

 
Post Your Ad